Контакти

 

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна

България
гр. Варна, п.к. 9002
ул. „Проф. Марин Дринов“ №55
тел: +359 52 677 085 (централа)

 

Департамент по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт

тел. +359 677 012

 

Интернационален център за електронно и дистанционно обучение

е-mail: elearn@mu-varna.bg
тел: +359 52 677 123; +359 52 677 124