Изисквания за оформление на докладите

Оформление на страниците

Формат на страниците A4
Полета и граници на страниците Left : 20 mm
Right: 20 mm
Top: 20 mm
Bottom: 20 mm
Header: 6.5 mm
Footer: 2.5 mm
Номерация на страниците без номерация

Резюме и ключови думи

Език английски
Резюме обем на резюмето – до 300 думи
Font: Times New Roman, Font Size: 11, Font Style: Italic,
Alignment: Justified
First Line: 1.15
Paragraph Spacing After: 1.15
Ключови думи до 5 броя ключови думи
през един празен ред след резюмето
Font: Times New Roman, Font Size: 11,
Font Style: Italic; Alignment: Justified
First Line: 1.15

Текст на доклада

Език английски, български, руски, немски
Обем на доклада до 6 страници с резюмето
Заглавие на доклада на езика на доклада и на английски език
Font: Times New Roman, Font Size: 14, Font Style: Bold,
Alignment: Centered
Effects: All Caps
First Line: 1.15 mm
Имена на автора на езика на доклада и на английски език
през един празен ред под заглавието
Font: Times New Roman, Font Size: 12
Alignment: Justified
Основен текст Font: Times New Roman, Font Size: 12
Alignment: Justified
Line spacing: Single
First Line: 1.15 mm

Цитиране, литература, адрес за кореспонденция

Цитиране на литература означение в текста – (Петров, 2011, 38)
Използвана литература в края на доклада, съгласно приложения пример
Адрес за кореспонденция на последната страница на доклада