Изисквания за оформление на докладите

Примерен образец за оформление на доклад


Оформление на страниците

Формат на страниците A4 (21 см × 29,7 см)
(11.69″ ×  8.27″)
Полета и граници на страниците Top: 2 cm (0.79″)
Bottom: 2 cm (0.79″)
Left: 2 cm (0.79″)
Right: 2 cm (0.79″)
Номерация на страниците без номерация

Резюме и ключови думи

Език английски
Резюме обем на резюмето – до 300 думи или 1900 знака

Font: Times New Roman
Font Style: Regular
Font Size: 11 pt
Alignment: Justified
First Line: 1.15 cm (45″)
Spacing After: 1.15 pt
Spacing Line: Single
Ключови думи до 5 броя ключови думи
на нов ред след резюмето

Font: Times New Roman
Font Style: Regular
Font Size: 11 pt
Alignment: Justified
First line: 1.15 cm (45″)
Spacing After: 1.15 pt
Spacing Line: Single

Текст на доклада

Език английски, български, руски, немски
Обем на доклада до 6 страници с резюмето, заглавието, фигурите и източниците (1800 знака/стр.)
Заглавие на доклада на езика на доклада и на английски език
един празен ред между двете заглавия

Font: Times New Roman
Font Size: 14 pt
Font Style: Bold
Effects: All Caps
Alignment: Centered

Имена на автора на езика на доклада и на английски език
през един празен ред под заглавието
(научно звание, степен, име и фамилия на автора, месторабота )

Font: Times New Roman
Font Style: Regular
Font Size: 12 pt
Alignment: Centered
Основен текст Font: Times New Roman
Font Size: 12 pt
Font Style: Regular
Alignment: Justified
Spacing Line: Single
First Line: 1.15 cm (45″)

Цитиране, източници, данни за автора

Цитиране на източници означение в текста – (Иванов, 2000:38)
Използвани източници в края на доклада, съгласно приложения образец

литературни източници – APA Style

онлайн източници – автор, заглавие на материала, година на публикуване, уеб-адрес. дата на ползване

Font: Times New Roman
Font Size: 10 pt
Alignment: Justified

Данни за автора на последната страница на доклада

служебен адрес, телефон, имейл