Комитет

Организационен екип на проект HELP 2 и ИЦЕДО

Ръководител:
Проф. Иван Мерджанов, д.п.

 Членове:
Доц. Илина Дойкова, д.ф.
Николай Драгнев
Илияна Георгиева
Милена Драгнева
Зорница Найденова
Гл. ас. д-р Силвия Николова

 

Организационен комитет на конференцията

Председател:
Доц. Албена Добрева, д.ф.
Ръководител на катедра „Славянски езици и комуникации“ към ДЧЕОКС, albena.dobreva@mu-varna.bg

Членове:
Проф. Виолета Тачева, д.ф., tacheva@mu-varna.bg
Доц. Силвена Ставрева-Доростолска, д.ф., silvena.stavreva@mu-varna.bg
Проф. Иван Мерджанов, д.п., merdjanov@mu-varna.bg
Доц. Илина Дойкова, д.ф., ilina.doykova@mu-varna.bg
Ст. преп. Надежда Амуджиева, д.ф., nadezhda.amudzhieva@mu-varna.bg
Ст. преп. Севда Христова, sevda.hristova@mu-varna.bg
Ст. преп. Жулиета Виденова, julieta.videnova@mu-varna.bg

Технически секретар и компютърна обработка:
Мариана Белова, mariana.belova@mu-varna.bg
Диана Господинова, d.gospodinova@mu-varna.bg