За конференцията


ВТОРА ВАРНЕНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЕТО: КОМУНИКАЦИЯ ВЪВ ВИРТУАЛНА СРЕДА

7-8 юни 2018

Организатор

Център за електронно и дистанционно обучение към Медицински университет
„Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна

Място на провеждане:

Медицински университет – Варна


Цел на конференцията

Втората варненска конференция за електронно обучение и управление на знанието си поставя за задача да събере представители на висшите училища в България, които да споделят различни гледни точки върху ефективността и формите на използване на виртуални учебни ресурси като елемент от цялостната университетска инфраструктура. Основните акценти на предстоящия форум са комуникацията в електронна среда и фокусът на учебния процес върху потребностите и целите на студентите. Предоставя се платформа за обсъждане на нови идеи за научни изследвания и методики на електронното преподаване и изпитване.


Тематични направления

  • Опит и ефективност на комуникацията в електронна среда
  • Виртуална учебна среда с фокус върху студента
  • Общодостъпни онлайн-курсове (МООСs)
  • Практики и възможности на електронното изпитване

Сборник с доклади от конференцията 2016