За конференцията

 

Организатори:

Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“ – Варна
Департамент по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт
Интернационален център за електронно и дистанционно обучение
Екип на проект HELP 2 / програма ERASMUS +

 

Място на провеждане: Комплекс „Аквалайф“, с. Кранево, обл. Добрич.

 

Тематични направления:

  • Езикова комуникация и европейско пространство;

  • Комуникативно поведение, речеви стратегии и тактики;

  • Комуникативна компетентност в специализираното езиково обучение;

  • Лингвистични и културологични аспекти на комуникативната компетентност;

  • Актуални стратегии и подходи в преподаването на чужд език;

  • Електронно обучение в академичен контекст;

  • Спортни умения в академична среда.

Работни езици: български, английски, немски, руски.

Всички доклади ще бъдат рецензирани и публикувани след приемане от редакционната колегия.
Сборникът от конференцията ще бъде добавен към регистъра на НАЦИД.